• Reserveringen: 075 67 05 315

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Verantwoordelijk:

 1. Oscar’s Catering is alleen verantwoordelijk voor de catering dat bestaat uit het bereiden van de gerechten, het serveren van de gerechten, het presenteren van het buffet en de bediening achter het lopende buffet.
 2. Indien Oscar’s Catering een ruimte gebruik op de feestlocatie, b.v. een keuken op de feestlocatie, zal Oscar’s Catering deze ruimte in dezelfde staat opleveren zoals Oscar’s Catering deze in gebruik heeft genomen.
 3. Oscar’s Catering serveert niet in de zaal tenzij er anders in de contract staat vermeld als, bijzondere verrichting.


Artikel 2 Partyservice-tijden:

 1. Onder partyservice-tijden wordt verstaan: De bedieningsservice die Oscar’s Catering achter het lopende buffet aanbiedt. Deze service geldt voor een afgesproken tijd. Er zal een minimale tijd afgesproken worden en een maximale tijd, dit in overeenstemming  met de cliënt.

Artikel 3 Betalingen:

 1. Indien een bevestiging is verstuurd naar de cliënt, is de cliënt verplicht om binnen twee weken het voorschot te voldoen conform de bevestiging van Oscar’s Catering. Indien het voorschot niet binnen twee weken op rekening staat van Oscar’s Catering, mag Oscar’s Catering ervoor kiezen om de boeking niet als geboekt te beschouwen wat als consequentie heeft dat de cliënt GEEN catering gereserveerd heeft.
 2. Het voorschot dient voldaan te worden op ABNAMRO rekeningnummer 47.79.48.014 ten name van Oscar’s Catering met vermelding van uw naam en datum boeking.
 3. Het resterende bedrag conform de bevestiging dient contant voldaan te worden vooraf de avond of vooraf de dag van de boeking giraal gestort worden op bovenstaande rekeningnummer van Oscar’s Catering.
 4. Indien u uw voorschot voldaan heeft, is uw bevestiging bindend en dient uw afschrift het wijs van betaling en als onderlegger van de bevestiging.

Artikel 4 Annulering:

 1. Indien de cliënt een reservering annuleert, dient dit zo spoedig mogelijk aan Oscar’s Catering schriftelijk / telefonische worden gemeld.
 2. Bij annulering tot 6 maanden van te voren, 6 maanden voor de aanvang van de datum krijgt u de gehele voorschot retour verminderd met € 50,- administratie kosten.
 3. Bij annulering binnen 6 maanden voor aanvang van uw boeking wordt de gehele aanbetaling behouden en niet geroutineerd.
 4. Indien de klant de boeking 5 dagen voor de aanvang annuleert, is de klant minimaal 50 % van de totale hoofdsom verschuldigd aan Oscar's catering minus de voorschot.
 5. Indien een sterftegeval, eerste graads en tweede graads, dan  zal enkel de voorschot worden behouden tenzij de boeking binnen 48 uren voor de aanvang van de boeking geannuleerd wordt, is vooralsnog de 50 % van de totale hoofdsom verschuldigd aan Oscar's Catering minus de voorschot.
 6. Indien de boeking binnen 24 uren wordt geannuleerd, is de klant 75 % van de totale hoofdsom verschuldigd aan Oscar's Catering minus de voorschot.
  De klant dient de annuleringkosten binnen 5 werkdagen te voldoen op de rekening nummer dat in artikel 3 vermeld staat.

Artikel 5 Overmacht:

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Oscar’s Catering kan worden verlangt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: file, brand, vorst, overstroming, aardbeving, overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, blokkade, bedrijfsstoornis, gebrek aan transportmiddelen, transportstremmingen waardoor Oscar’s Catering de verplichtingen jegens de wederpartij niet kan nakomen.
 2. In geval van overmacht zullen wij naar beste inzicht het mogelijke doen om de gevolgen er van zoveel mogelijk te ondervangen, zonder ter zake tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om  zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Oscar’s Catering tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

Artikel 6 Bevestiging:

 1. Op elke bevestiging die Oscar's Catering verstuurd naar de klant ter bevesting van de boeking, zijn de algemene voorwaarden van Oscar's Catering van toepassing.

Artikel 7 Verdiepingsvloer en geen lift op locatie:

 1. Indien het feest van de klant afspeelt in een gebouw, niet op de begane grond maar op een verdieping, en er is geen lift aanwezig, is Oscar's Catering genoodzaakt om € 100 euro extra in rekening te brengen bij het vermelden vooraf de boeking plaatsvindt.
 2. Indien de klant niet aan Oscar's Catering heeft gemeld dat er geen lift aanwezig is op de locatie, waarbij het feest afspeelt op de verdiepinsgvloer, is Oscar's Catering genoodzaakt om een bedrag van € 200,- extra in rekening te brengen dat in contante voldaan dient te worden.